Psychiatry
Global

Psychiatry Experts

Bekzhanova Bakhytzhamal Zhorabekovna

Senior Lecturer
Pedagogy and Psychology
Korkyt Ata Kyzylorda State University
Kazakhstan

Biography

Bekzhanova Bakhytzhamal Zhorabekovna, Senior Lecturer at Department of Pedagogy and Psychology, Pedagogical faculty

Research Interest

Pedagogy and psychology;

Global Experts from Kazakhstan

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences