Psychiatry
Global

Psychiatry Experts

Igenbaeva Rabiga Tasbergenovna

Associate Professor
Pedagogy and Psychology
Korkyt Ata Kyzylorda State University
Kazakhstan

Biography

Igenbaeva Rabiga Tasbergenovna,Associate Professor at Department of Pedagogy and Psychology, Pedagogical faculty

Research Interest

Pedagogy and psychology;

Global Experts from Kazakhstan

Global Experts in Subject

Share This Profile