Psychiatry
Global

Psychiatry Experts

Koyshybayeva Karlygash Baltabayevna

Senior Lecturer
Pedagogy and Psychology
Korkyt Ata Kyzylorda State University
Kazakhstan

Biography

Koyshybayeva Karlygash Baltabayevna, Senior Lecturer at Department of Pedagogy and Psychology, Pedagogical faculty

Research Interest

Pedagogy and psychology

Global Experts from Kazakhstan

Global Experts in Subject