Psychiatry
Global

Psychiatry Experts

Arapbayeva Gulzinat Orazbaevna

Senior Lecturer
Psychology
M.O. Auezov South Kazakhstan State University
Kazakhstan

Biography

Arapbayeva Gulzinat Orazbaevna, Senior Lecturer at Department of General Psychology in M.O. Auezov South Kazakhstan State University

Research Interest

Psychology

Global Experts from Kazakhstan

Global Experts in Subject

Share This Profile