Psychiatry
Global

Psychiatry Experts

Shalharbekova Nazerke Abdirahmanovna

Senior Lecturer
Psychology
M.O. Auezov South Kazakhstan State University
Kazakhstan

Biography

Shalharbekova Nazerke Abdirahmanovna, Senior Lecturer at Department of General Psychology in M.O. Auezov South Kazakhstan State University

Research Interest

Psychology

Global Experts from Kazakhstan

Global Experts in Subject

Share This Profile