Agri and Aquaculture
Global

Agri and Aquaculture Experts

Arinov Baurzhan Kenzhebayevich

Director Dean
The Department of Agriculture and Plant Growing
S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University
Kazakhstan

Biography

Candidate of Agricultural Sciences, Director Dean for Educational Work

Research Interest

Crop production

Publications

  • Мұсынов Қ.М., Әрінов Б.К. Әртүрлі сепкіштерді қолдануда фосфор тыңайтқышының жұмсақ бидай сорттарының өнімі мен технологиялық сапа көрсеткіштеріне әсері // С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-ң «Ғылым жаршысы» журналы, №2(73). -Астана, 2012. - Б.119-123.

  • Әрінов Б.К. Жаздық жұмсақ бидай сорттарының астық сапасы // Университеттің 55 жылдығына арналған «Зерттеу университеті: ғылым, білім, инновация синтезі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Астана, 2012. – Б.264-266.

  • Әрінов Б.К., Базарбаев Б.Б. Солтүстік Қазақстанның құрғақ дала аймағында пісу мерзімі әр түрлі жаздық жұмсақ бидай сорттарының өнімі мен экономикалық тиімділігі // Материалы III Международной научно-практической конференция «Экономические проблемы модернизации и инновационного развития агропромышленного производства и сельских территорий» посвященной 70-летнему юбелею доктора экономических наук, профессора Стукача Виктора Федоровича. Россия, Омск, 2012. –С.118-222.

Global Experts from Kazakhstan

Global Experts in Subject

Share This Profile
Recommended Conferences