Psychiatry
Global

Psychiatry Experts

Ortakov Vladimir

Psychiatrist
Psychiatry
Acibadem Sistina Hospital
Macedonia

Biography

2010 – present Acibadem Sistina Hospital Psychiatry Department 2000 - 2010 Center of mental health 1988 - 2010 Psychiatry Hospital - Skopje

Research Interest

psychotherapy   

Global Experts from Macedonia

Global Experts in Subject

Share This Profile